Bedrijfsinformatie Köster Afdichtingssystemen


Activiteit

 • Marktleider in Nederland en de Benelux in vochtbestrijding van fundering tot en met dak.
 • Vochtbestrijding: - Kelderafdichting, Gevelafdichting, Dakafdichting.
 • Actief in nieuwbouw, renovatie en restauratie.
 • Leverancier; technische analyse en advisering voor de opdrachtgever.
 • Deeluitmakend van de Köster International groep met vestigingen in 57 landen.
 • Advies en uitvoering ook in België, Luxemburg en Frankrijk.
Over Köster logo

Productie

 • Diverse fabrieken in Europa, Verenigde Staten, China, hoofd productie-unit in Aurich Duitsland.
 • Mortels, bitumen, kunststof dakbedekking, zelfklevende folie, betonreparatie produkten, kelderafdichting materialen, optrekkend vocht blokkades, vloercoatings.
KOESTER-Made-in-Germany.jpg

Producten

 • Toegesneden op de Nederlandse omstandigheden in de bouw zoals vochtig weer en vochtige ondergronden. Vochtbestrijding in de breedste zin van het woord.
 • Cementgebonden afdichtingssystemen, oplosmiddelvrije polyurethaan betoninjectieharsen.
 • Milieuvriendelijke chloorvrije ECB & TPO kunststofdakbedekking.
 • Zoutbestendige en dampopen saneermortels - restauratiemortels.
 • Optrekkend vocht systemen, zoutbestendig.
 • Zelfklevende bitumen en -butylfolie als gevelafdichting op breedtemaat gesneden.
 • Kelderafdichting voor binnen en buitenafdichting.
 • Doorvoerdichtingspasta.
 • Betonreparatie en betonrenovatie systemen
 • Injectieharsen op polyurethaanbasis
 • Vloercoatings
KOESTER-Waterproofing-from-Basement-to-Roof.jpg

Advisering, architecten en opdrachtgevers

 • Complete werkplannen staan ter beschikking zowel besteksmatig ( STABU / FBS / Architectenpunt/ Archidat /Bouwconnect ) als uitvoeringstechnisch.
  Sterk probleemoplossend vermogen tijdens de bouwfase.
 • Projektbegeleiding en monitoring op aanvraag.


Uitvoering

 • Per regio beschikt Köster Afdichtingssystemen over een kundige applicateur die zeer dicht bij het werk gevestigd is.
  Meer dan 50 dealer/applicateurs met grote vakkennis dragen zorg voor een goed waterdicht eindresultaat.
 • Uitvoering controle en rapportage van vochtproblemen in onderling overleg.


Garanties

 • Per productgroep worden in samenspraak met de brancheorganisaties en applicateurs degelijke garanties afgegeven.
  Referentie-objecten van de afgelopen 30 jaar zijn opvraagbaar.
 • 20 jaar materiaalgarantie op ECB en TPO kunststofdakbedekking.

Algemene Voorwaarden

Zakelijke leverings- en betalingsvoorwaarden Köster Afdichtingssystemen BV

Vanaf Maart 2022

 

I. Algemeen

De volgende leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele zakelijke relatie met onze klanten. De koper aanvaardt ze als bindend voor het huidige contract en ook voor alle toekomstige transacties. Elke afwijkende overeenkomst vereist onze schriftelijke bevestiging. Eigen inkoopvoorwaarden van koper worden geen onderdeel van het contract door ons stilzwijgen of door onze levering.

Op aankopen in de KÖSTER webshop zijn de bijzondere algemene voorwaarden voor de KÖSTER webshop van toepassing, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen consument en ondernemer.

 

 

II Offerte en levering

 

1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van ten hoogste twee weken.

2. Als wij verhinderd zijn de overeenkomst op tijd na te komen door storingen in inkoop, productie of levering van onze kant of van onze toeleveranciers, bijvoorbeeld door gebrek aan energie, verkeersstoringen, stakingen, lock-downs en oorlog wordt de leveringstermijn passend verlengd. De koper kan zich alleen uit het contract terugtrekken als hij ons na het verstrijken van de verlengde periode schriftelijk een redelijke termijn voor levering stelt. De herroeping moet schriftelijk worden gedaan als we niet binnen de termijn hebben geleverd.

3. Als het voor ons om de in lid 2 genoemde redenen geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt om de overeenkomst na te komen, zijn wij ontheven van onze leveringsplicht.

4. Wij zullen de koper onverwijld op de hoogte stellen van de belemmering volgens lid 2 en de onmogelijkheid volgens lid 3.

5. Schadeclaims van de koper wegens vertraging of niet-nakoming zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

6. Als de koper achterstallig is met de betaling van een eerdere levering, hebben wij het recht leveringen op te schorten zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventueel ontstane schade.

7. Wij hebben het recht deelleveringen te doen.

 

III. Prijzen

 

1. Facturering is gebaseerd op de prijzen, die gelden op de dag van levering, tenzij hierover een afwijkende afspraak is gemaakt. Als bij afroep door koper slechts een gedeelte van de overeengekomen hoeveelheid binnen de overeengekomen termijn wordt gevraagd, hebben wij het recht, naar onze keuze, ofwel de voor deze batchgrootte geldende prijs voor het gedeelte geleverd in rekening te brengen ofwel het te leveren gedeelte en ook het nog niet afgeroepen aantal in rekening te brengen.

2. Als we in uitzonderlijk gevallen akkoord gaan met de teruggave van zaken, rekenen we 20% van de nettowaarde van de zaken om onze kosten te dekken. Op maat gemaakte producten of producten, die op verzoek van de koper volgens afwijkende specificaties zijn gemaakt, nemen wij in principe niet terug.

 

IV. Betaling

 

1. Onze facturen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

2. Als de koper in verzuim is, zullen de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.

 

 

 

 

V. Eigendomsvoorbehoud

 

1. De geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle vorderingen uit onze zakelijke relatie met de koper zijn betaald.

2. Als wij aanspraak maken op ons eigendomsvoorbehoud, moet de koper ons toegang verlenen tot de door ons geleverde zaken die zich nog in zijn bezit bevinden en aan ons overhandigen.

3. De koper draagt ​​de kosten voor de nakoming van voornoemde verplichtingen tot medewerking bij het uitoefenen van de rechten uit het eigendomsvoorbehoud en ook de kosten voor vervoer, bewaring en opslag van de zaken.

 

VI. Verpakking en verzending

1. De verpakking wordt uitgevoerd volgens technische en voor de handel gebruikelijke uitgangspunten. Speciale emballage en vervangende emballage worden tegen kostprijs in rekening gebracht. De levering is altijd af fabriek.

 

 

VII Risico-overgang

 

1. Het risico gaat over op de koper zodra de zaken onze fabriek of magazijn verlaten. Alle verzendingen, inclusief eventuele retourzendingen, reizen op risico van de koper.

2. Onze zendingen zijn niet verzekerd tegen transportschade.

 

 

VIII Garantie en aansprakelijkheid voor gebreken en schade

 

1. De garantie op onze producten verschilt per product. De garantie vervalt in ieder geval bij het verstrijken van de houdbaarheidsdatum en als de zaken niet op juiste wijze door koper zijn opgeslagen en/of verwerkt.

2. De zaken worden geleverd volgens de specificaties en in de staat die voor ons gebruikelijk zijn op het moment van levering.

3. Onze leveringen dienen bij ontvangst op juistheid te worden gecontroleerd. Tekorten of foutieve leveringen en ook eventuele gebreken kunnen uitsluitend binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk worden gereclameerd. Te laat gemelde gebreken rechtvaardigen geen aanspraak tegenover ons.

4. Advies van onze medewerkers ontslaat de koper niet van het zelf controleren van de producten op geschiktheid voor de beoogde doeleinden en van het in acht nemen van de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant. Voor het overige zijn de toepassing van technische adviezen van onze medewerkers, verwerkingsinstructies, verbruiksinformatie enz. slechts algemene richtlijnen en vormen geen contractuele rechtsverhouding of nevenverplichting uit het koopcontract.

5. De garantieverplichting geldt niet als door een ander aan de geleverde zaken wijzigingen zijn aangebracht of als de koper bij beroep op onze garantieverplichting, niet onverwijld gevolg geeft aan ons verzoek tot terugzending van de betreffende zaak/zaken.

6. Als de door ons geleverde zaken gebrekkig zijn en het gebrek tijdig wordt gemeld, zullen wij de gebrekkige zaken kosteloos vervangen.

 

IX. Andere schadeclaims

Andere vorderingen tot schadevergoeding van de koper tegenover ons - op welke rechtsgrond dan ook - zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

 

X. Effectiviteit

Mocht een van deze voorwaarden om welke reden dan ook, niet worden toegepast dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige voorwaarden.

 

XI. Plaats van jurisdictie

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die ontstaan ​​in verband met de contractuele relatie - ook van herroeping - is de Rechtbank van het arrondissement, waar binnen wij zijn gevestigd.

Köster Team
Köster Team